ආධාර කිරීම්

මෙම ධර්ම දානමය කුසලය සදහා පින්වත් ඔබගේ දායකත්වය පහත සදහන් ගිණුමට යොමු කරන්න.

මුදල් තැන්පත් කිරීමේදී ඔබගේ නම සහ පහත සදහන් රෙෆරන්ස් (Reference) අංකය සදහන් කිරීමට කාරුණික වන්න.

පොත් සදහා - BK20APR001
CD සදහා - CD20APR002

බැංකුව : සම්පත් බැංකුව
ශාඛාව : ගනේමුල්ල
ගිණුම් අංකය : 107857653278