ආනන්ද බෝධි ධර්මායතනයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරනු ලබන චෛත්‍යයරාජයාණන් වහන්සේගේ වැඩ ආරම්භය

ආනන්ද බෝධි ධර්මායතනයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරනු ලබන චෛත්‍යයරාජයාණන් වහන්සේගේ වැඩ ආරම්භය ගෞරවණිය ස්වාමින්වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, වර්ෂ 2019 ක් වූ ජනවාරි මස 18 දින නිල වශයෙන් සනිටුහන් කරන ලදී.

 
Powered by Phoca Gallery