අති පුජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින් වහන්සේ විසින් දේශිත ධර්ම දේශනා සහිත දැනට මුද්‍රිත සංයුක්ත තැටි සහ ධර්ම ග්‍රන්ථ ඔබටත් අප ආනන්ද බෝධි ධර්මායතනයෙන් ලබා ගත හැක,ඒ සදහා සියළුම විමසීම් >>
අති පුජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින් වහන්සේ විසින් දේශිත ධර්ම දේශනා සහිත සංයුක්ත තැටි සහ ධර්ම ග්‍රන්ථ මුද්‍රණය කිරීමට සැදැහැති පින්වත් ඔබටත් දායකත්වය දැක්විය හැකිය.ඒ සදහා සියළුම විමසීම් >>